PUBLICATIONS
BOOKS
 • Anonim Şirketlerde Şirketle İşlem Yapma Yasağı ve Çifte Temsil, Ankara 2005, Yetkin Yayınevi
 • Ticari Örf ve Adet Hukuku, Türkiye’de Geçerli Olan Ticari Örf, Adet ve Teamüller, 2001 İstanbul, Türkmen Kitabevi
 • Müfettişlik ve Uzmanlık, Kaymakamlık, Denetmenlik, Kontrolörlük, Adli, İdari Yargı Sınavlarına Hazırlık Kitabı ve Soru Bankası, 2000 İstanbul, Türkmen Kitabevi
 • Minderheitenschutz in Aktiengesellschaften, Viyana 1995 (Yayımlanmamış Doktora Tezi)
 • Rechtswörterbuch, Deutsch-Türkische; Türkische-Deutsch, Hukuk Sözlüğü, Almanca-Türkçe, Türkçe-Almanca, 1999 İstanbul, Beta Yayınevi
 • Ticaret Hukukunun Genel Prensipleri, (Hayri Domaniç ile birlikte), 2008 İstanbul
 • Notlu İçtihatlı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat, 2010 Ankara, SPK Yayını
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Sermaye Şirketlerinde Azınlığı Şirketten Çıkarma (Hazırlık Aşamasında)
 • Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, Sempozyum Kitabı (Editör: Erol Ulusoy), 2008 İstanbul, TMSF Yayını
 • Tahkim, Sempozyum Kitabı (Editör: Erol Ulusoy - Aslı Yıldırım), 2009 İstanbul, TMSF Yayını
SELECTED ARTİCLES
 • Avusturya Anonim Şirketler Hukukuna Göre Özel Denetçi, ÖNERİ, Ocak 1998, (M.Ü. Sos. Bilm. Der.) C. 2 S. 9, 169-175
 • Halka Açık Anonim Şirketlerde Azınlık Kavramı, Mar. Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1998 C. XIV S.2, 335-342
 • Anonim Şirketlerde Tali Yükümler, Mar. Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cumhuriyetin 75. Kuruluş Yıldönümüne Armağan, 1999 C. XV S. 1, 347-373
 • Kira Depozitosuna Faiz Ödenir mi?, BATİDER Haziran 2000, C. XX S. 3, 41-59
 • Şirketler Hukukunda İbranın Hukuki Niteliği, Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara 2003
 • Türk Telekomünikasyon A.Ş. “Altın Hisse”sinin Avrupa Birliği Mevzuatına Uygunluğu Sorunu, Active, Bankacılık ve Finans Dergisi 2002, Yıl 5, Sayı 27, 28 vd
 • Ticaret Hukuku Açısından Uzlaşma Yolu İle Borçların Yeniden Yapılandırılması, Yavuz Alangoya için Armağan, İstanbul 2007, 543-568
 • Keşide Çeki, Fırat Öztan’a Armağan, Ankara 2010, 2213-2242
 • Ticaret Siciline Tescilin Olumsuz Etkisine Veda Elektronik Ticaret Sicili – Ticaret Sicili Bilgi Bankası – İnternet Sayfası, Hüseyin Ülgen’e Armağan, İstanbul 2007, 89-126
 • Çek Kanunu Tüzel Kişilik Perdesini Aralıyor, İnönü Üniversitesi Hukukuk Fakültesi Dergisi, 2011 sayı 1
 • Şirketler ve Bankacılık Hukukunda Kapsama Alma ve Sorumlu Kılma Amacıyla Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Sempozyum Kitabı, İstanbul 2008, 351-402
 • Finans Hukukunda Tahkim, Tahkim Sempozyum Kitabı, İstanbul 2009, 203-252
 • Genel Kredi Sözleşme Hükümlerinin Geçerlilikleri, Birbirinin Aynı Olan Tüm Banka Kredi Sözleşmelerinin Tümü Emredici Kurallara Aykırı ve Geçersizdir” Hayri Domaniç, Temmuz 2007, Manisa Barosu Dergisi Ek Yayını’nın sh 168 vd’da yayımlanmıştır
 • Bankacılık Teamüllerinin Hukuki Yönü, Yargı Dünyası, Şubat 2008
 • “Die Besonderheiten der Prokura in der Türkei”, in Recht der internationalen Wirtschaft, 7/2003, sh 526-531
 • “Wettbewerbschutzrecht in der Türkei”, in Internationales Kartell- und Fusionskontrollverfahrensrecht - Handbuch für Wissenschaft und Praxis, Gieseking Verlag Bielefeld 2006, sh 820-839
 • Türk Telekom’da Hukuki Boyut, Finansal Forum, 8.12.2000
 • Rekabetin Korunması ve Piyasaya Hakim Durumun Kötüye Kullanımı, Dünya Gazetesi, 16.11.1998
 • Karşılıksız Çek Yeniden Dolandırıcılık mı Sayılacak? Yoksa Karşılıksız Para Basma mı?, Dünya Gazetesi, 15.11.2001
 • NEW BANK ACCOUNT TYPES OF NEW TURKISH COMMERCIAL AND TRANSACTIONS LAW
 • A PRACTICAL EXPERIENCE ABOUT ONE-MAN CORPORATION
Copyright 2011 ULUSOY LAW FIRM Web Tasarım OZCGRUP